Szukaj
25 maja 2024 18:46

Biuletyn Informacji Publicznej

ava

Informacje o jednostce


Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu

Miasto: Nowy Targ

Powiat: nowotarski

Województwo: małopolskie

Organ prowadzący: Gmina Miasto Nowy Targ

Adres:

Szkoła Podstawowa Nr 2

Aleja Mikołaja Kopernika 28

34-400 Nowy Targ

Kontakt:

tel/fax: 18 266 27 97

e-mail sekretariat: sp2@nowytarg.pl

e-mail dyrekcja: dyrektor@sp2.nowytarg.pl

www.sp2.nowytarg.pl

 

Status prawny


  1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Targu jest placówka publiczną.
  2. Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Nowy Targ.
 

Struktura organizacyjna – pracownicy


Dyrektor szkoły – mgr Danuta Pyzowska – Foryt

Nauczyciele – lista

Pracownicy szkoły – lista

Akty prawne


STATUT SZKOŁY

Dokumenty szkolne

Zamówienia publiczne i ogłoszenia


Zamówienia publiczne

Rekrutacja pracowników


VACAT – praca dla asystenta romskiego (na rok szkolny 2020/2021)

VACAT – praca na stanowisku sekretarki/sekretarza (na rok szkolny 2021/2022)

Oferta pracy dla pracownika obsługi w charakterze konserwatora i dozorcy na zastępstwo w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Targu.

Przetarg na wyłonienie ajenta do prowadzenia stołówki w SP2 w Nowym Targu

Ogłoszenie

Klauzula informacyjna


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Kopernika w Nowym Targu ( al. Mikołaja Kopernika 28, 34-400 Nowy Targ, numer telefonu 18 266 27 96).

1. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Dawidem Żwirkowskim pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Pani Iwona Bizub nie pełni już funkcji ABI w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Targu

 

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny


Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej jako „RODO” informuję, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. M. Kopernika w Nowym Targu al. M. Kopernika 28.

2) Z dniem 06.05.24 inspektorem ochrony danych jest Dawid Żwirkowski, z którym  można się skontaktować poprzez adres e-mail: inspektor@cbi24pl., we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

Zarządzenie o odwołaniu i wyznaczeniu nowego IOD

3) Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie szkoły  i obejmuje:

– monitoring wizyjny: wejścia do budynków, ciągi komunikacyjne, boisko szkolne i przyległy plac zabaw.

4) Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku. Monitoring dostępu rejestruje wejścia i wyjścia osób upoważnionych.

5) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

7) Dane osobowe przechowywane są przez okres 7 dni.

8) Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– sprostowania (poprawiania) swoich danych;

– do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

– do ograniczenia przetwarzania danych;

– do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych w sposób wskazany powyżej.

9) Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

10) Na terenie szkoły znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany.

 

Obowiązek informacyjny ( również w języku ukraińskim ) dla rodziców dzieci, które będą uczęszczały do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Targu.

 

Sprawozdanie finansowe


Miejsce publikacji sprawozdania finansowego Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Nowym Targu  za rok 2023 to: Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego 
Centrum Oświaty i Usług Wspólnych w Nowym Targu (https://mcoiuw.bip.gov.pl) - Menu użytkownika - Sprawozdawczość - Sprawozdania finansowe za rok 2023 - Jednostki oświatowe.
LINK:
SP2: https://mcoiuw.bip.gov.pl/sprawozdanie-finansowe-sp2-za-2023-rok/sprawozdanie-finansowe-sp2-za-2023-rok.html
*Miejsce publikacji sprawozdania finansowego SP2 w Nowym Targu za rok 2022 to: Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Oświaty i Usług Wspólnych w Nowym Targu (https://mcoiuw.bip.gov.pl - Menu użytkownika - Sprawozdawczość - Sprawozdania finansowe za rok 2022 - Jednostki oświatowe. Poniżej podaję adresy, pod którymi znajdują się sprawozdania finansowe za rok 2022 poszczególnych jednostek obsługiwanych przez Miejskie Centrum Oświaty i Usług Wspólnych w Nowym Targu:

SP2: https://mcoiuw.bip.gov.pl/sprawozdanie-finansowe-sp2-za-2022-rok/sprawozdanie-finansowe-sp2-za-2022-rok.html

* Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Targu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu pod następującym linkiem
http://www.zoesip.nowytarg.pl/sprawozdania-finansowe
* Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Targu: http://www.zoesip.nowytarg.pl/node/51

*Dyrektor szkoły informuje,że miejsce publikacji sprawozdania finansowego Szkoły Podstawowej  nr 2 w Nowym Targu za rok 2021 zamieszczone jest w  Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Oświaty i Usług Wspólnych w Nowym Targu (www.zoesip.nowy.targ.pl)

– Menu przedmiotowe Sprawozdawczość – Sprawozdania finansowe za rok 2021.
Pod adresem: http://www.zoesip.nowytarg.pl/node/68 

Redakcja Biuletynu


Izabela Piwowarska – izabela_piwowarska@sp2.nowytarg.pl

 
 
Skip to content