Szukaj
25 maja 2024 18:45

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu.

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-05. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-02.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie znajdują się istotne elementy, które nie mogą być obsłużone wyłącznie za pomocą klawiatury,
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Na stronie część dokumentów zamieszczono jako skan wersji papierowych,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście.

Wyłączenia:

 • Niektóre materiały zostały wytworzone przez podmioty zewnętrzne.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-29.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-02-02.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Izabela Piwowarska, izabela_piwowarska@sp2.nowytarg.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 182662796. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowym Targu, Al. Mikołaja Kopernika 28, 34-400 Nowy Targ

 1. W budynku znajdują się 3 wejścia. Wejście główne, ogólnoużytkowe, znajduje się od al. M. Kopernika. Brak podjazdu dla wózków. Strefa kontroli w postaci ochrony budynku.
 2. W celu obsługi osób z niepełnosprawnościami należy skorzystać z usług portierni, która jest dostępna z poziomu parteru – od al. M. Kopernika. Drzwi muszą być otworzone ręcznie. Otwierają się na zewnątrz, otworzenie ich nie wymaga dużej siły. Mają wygodną, ergonomiczną klamkę. Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej. Szerokość otworu wynosi 110 cm, drzwi są przeźroczyste i nie są kontrastowo oznaczone. Przy drzwiach po lewej stronie znajduje się dzwonek. Portiernia znajduje się zaraz za drzwiami wejściowymi.
 3. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
 4. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 5. Są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Oznaczone na niebiesko i prawidłowo oznaczone od miejsca głównego do budynku szkoły (około 20m). Parking jest bezpłatny, w pobliżu przejścia dla pieszych. Swobodna zatoka parkingowa przy głównej ulicy.
 6. Jest możliwość wstępu z psem asystującym. Pies musi mieć kaganiec, nie dotyczy psa przewodnika, posiadanie certyfikatu psa asystującego oraz zaświadczenia o szczepieniach.
 7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 8. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 9. Jest możliwość wyjścia do osoby z niepełnosprawnościami. W tym celu należy poinformować woźną na portierni o potrzebie pomocy w transporcie, wejściu/wyjściu przez pracownika szkoły do osoby niepełnosprawnej.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

Skip to content