MULTIMEDIA

DZIENNIK ELEKTORNICZNY

Reklama

Sprawdź jakość powietrza w Nowym Targu

Reklama

Edukacyjna Sieć Antysmogowa ESA

BIP

Reklama

Lokalny Animator Sportu

Reklama

Użytkownicy online

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 
Kalendarium szkolne
środa, 28 sierpnia 2019 20:29

 

Kalendarium szkolne na rok szkolny 2020/2021


Termin

Zadanie

Rok kalendarzowy 2020

1 września

Rozpoczęcie roku szkolnego

15-17 września

Zebrania z rodzicami oraz zebranie z rodzicami uczniów klas 8 w celu przekazania im ważnych informacji związanych z egzaminem po klasie ósmej tj. możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzenia egzaminu. Przekazanie rodzicom uczniów klas 8 wskazanych przez RP warunków i form egzaminu klas 8 (pisemnie), następnie rodzice w ciągu 3 dni potwierdzają informację podpisem.

16września-13 listopada( nie później niż do 29 listopada!)

Złożenie przez rodziców uczniów klas 8 orzeczeń  o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze wzg. Na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w pkt. 3.2.2. informacji CKE  uprawniające do zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty

Nie później niż do 15 października!

Dostarczenie dyrektorowi  opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej ucznia klasy 8 i/ lub zaświadczenia o stanie zdrowia mogącym nieć wpływ na egzamin ósmoklasisty.

Dostarczenie  zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia ucznia ( o którym mówi pkt.3,4.6d)  w sprawie  dostosowania formy lub warunków przeprowadzenia Egzaminu Ósmoklasisty  do potrzeb zdrowotnych

Październik

Trening ewakuacji

9 września

Zebranie  Rady  Pedagogicznej

Nie później niż do 30 września

Złożenie przez rodziców uczniów klas 8 deklaracji wskazującej język nowożytny zdawany na egzaminie klas 8 , informacji o  zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub regionalnym- specjalne druki CKE

23 października

Ślubowanie klas pierwszych

14 października

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

16 października

Szkolne obchody Dnia Papieskiego

18 listopada

Zebranie Rady Pedagogicznej

12 listopada

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości –

VII  Szkolny Koncert śpiewania pieśni patriotycznych jeśli sytuacja epidemiologiczna pozwoli na jego organizację

10 listopada

Narodowe Święto Niepodległości- akademia szkolna

25 listopada / 24-26 listopada

Zebrania z rodzicami. Przekazanie rodzicom uczniów klas 8 wskazanych przez RP warunków i form egzaminu klas 8(pisemnie), następnie rodzice w ciągu 3 dni potwierdzają informację podpisem

4 grudnia

Mikołajki szkolne

22 grudnia

Jasełka szkolne/ Wigilia szkolna

18 grudnia

Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych  z zajęć edukacyjnych  oraz nieodpowiednich i nagannych z zachowania

23 grudnia– 1 stycznia

Zimowa przerwa świąteczna

13 stycznia

Wystawianie ocen śródrocznych

13-15 stycznia

Rodzice /prawni opiekunowie lub w uzasadnionej sytuacji wychowawca klasy /pedagog szkolny , mogą złożyć pisemny wniosek do dyrektora o śródroczny  egzamin klasyfikacyjny. Na wniosku wychowawca klasy potwierdza ilość godzin nieobecności usprawiedliwionych lub nieusprawiedliwionych.

Składanie do dyrektora przez rodziców  wniosku o  wyznaczenie egzaminu klasyfikacyjnego w celu uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej,  w następujących przypadkach:

  • z uwagi  brak możliwości klasyfikacji, jeżeli nie ma podstaw do śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na co najmniej połowie ilości zajęć edukacyjnych, przeznaczonych na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Rodzice /prawni opiekunowie lub w uzasadnionej sytuacji wychowawca klasy /pedagog szkolny , mogą złożyć pisemny wniosek do dyrektora o egzamin klasyfikacyjny. Na wniosku wychowawca klasy potwierdza ilość godzin nieobecności usprawiedliwionych lub nieusprawiedliwionych.

A także :

  • dla uczniów  realizujących indywidualny tok nauczania
  • dla uczniów spełniających obowiązek nauki poza szkołą
  • dla uczniów  zmieniających klasę , gdy a dany przedmiot nie był realizowany lub konieczne jest wyrównanie różnic programowych

dla uczniów  zmieniający szkołę a w poprzedniej szkole dany przedmiot nie był realizowany lub konieczne jest wyrównanie różnic programowych

Rok kalendarzowy 2021

21 stycznia

VIII  Szkolne Śpiewanie Kolęd I Pastorałek-  impreza integracyjna, jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli

18-19 stycznia

Egzaminy klasyfikacyjne w celu uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej – indywidualne terminy ustala dyrektor  z uwzględnieniem możliwości ustalenia terminów indywidualnych w okresie wcześniejszym

20 stycznia

Rada Klasyfikacyjna

21 stycznia

Szkolne uroczystości związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka

27 stycznia /26-28 stycznia

Zebranie z rodzicami

15 - 28 lutego

Ferie zimowe

22-26  lutego

Zgłaszanie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły do klas I i  oddziałów przedszkolnych, przyjmowanie podań o przyjęcie do szkoły na potrzeby rekrutacji – termin może ulec zmianie  w związku z przepisami rekrutacyjnymi

10 marca

Otwarta środa

Wg ustaleń z parafią

Rekolekcje szkolne

kwiecień

Pielgrzymka klas ósmych do Ludźmierza- jeśli sytuacja epidemiologiczna pozwoli

Termin do podania

Zebranie  Rady pedagogicznej- szkolenie zespołów nadzorujących egzamin klas 8

1-6  kwietnia

Wiosenna przerwa świąteczna

14  kwietnia /13-15 kwietnia

Zebranie z rodzicami

30  kwietnia

Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

1 maja

Święto Pracy- dzień wolny

7 maja

Święto Patrona Szkoły- szkolny pokaz talentów- FESTYN SZKOLNY

19 maja

Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych  z zajęć edukacyjnych  oraz nieodpowiednich i nagannych z zachowania

26 maja

Szkolne uroczystości związane z Dniem Matki

12  maja

Środa otwarta

1 czerwca

Dzień Dziecka

11 czerwca

Wystawianie przewidywanych  rocznych ocen klasyfikacyjnych

14-15 czerwca

Możliwość ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana zgodnie z przepisami prawa szkolnego

16 czerwca

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

18 czerwca

Szkolne uroczystości związane z Dniem Ojca

16  czerwca

Składanie do dyrektora przez rodziców  wniosku o  wyznaczenie egzaminu klasyfikacyjnego w celu uzyskania rocznej oceny klasyfikacyjnej,  w następujących przypadkach:

  • z uwagi  brak możliwości klasyfikacji, jeżeli nie ma podstaw do rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na co najmniej połowie ilości zajęć edukacyjnych, przeznaczonych na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Rodzice /prawni opiekunowie lub w uzasadnionej sytuacji wychowawca klasy /pedagog szkolny , mogą złożyć pisemny wniosek do dyrektora o egzamin klasyfikacyjny. Na wniosku wychowawca klasy potwierdza ilość godzin nieobecności usprawiedliwionych lub nieusprawiedliwionych
  • dla uczniów  realizujących indywidualny tok nauczania
  • dla uczniów spełniających obowiązek nauki poza szkołą
  • dla uczniów  zmieniających klasę , gdy  dany przedmiot nie był realizowany lub konieczne jest wyrównanie różnic programowych
  • dla uczniów  zmieniający szkołę a w poprzedniej szkole dany przedmiot nie był realizowany lub konieczne jest wyrównanie różnic programowych

17-18 czerwca

Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych –  indywidualne terminy wyznacza dyrektor

25 czerwca

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

30 czerwca

Posiedzenie Rady pedagogicznej

Uwaga! w  powyżej przedstawionym Kalendarium  w ciągu roku szkolnego mogą pojawić się drobne zmiany spowodowane zaistniałymi zdarzeniami,

których nie można było  wcześniej przewidzieć.

Dni ustawowo wolne od zajęć

Wszystkich Świętych – 1 listopada 2020 r. –niedziela

Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2020r. - środa

Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2020 r.-  piątek , sobota

Nowy Rok – 1 stycznia 2021 r. -piątek

Święto Trzech Króli- 6 stycznia 2021r. – środa

Poniedziałek Wielkanocny – 5 kwietnia  2021 r.- poniedziałek

Święto Pracy – 1 maja 2021 r., piątek

Święto Narodowe Trzeciego Maja– 3 maja 2021 r., poniedziałek

Boże Ciało –3 czerwca  2021 r.-  czwartek

Zakończenie roku szkolnego 25 czerwca 2021 r.- piątek

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021 ustalone w porozumieniu z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną

- 02.11.2020 - poniedziałek po Wszystkich Świętych

- 25.05.2021 EGZAMIN KLAS VIII - język polski

- 26.05.2021  EGZAMIN KLAS VIII - matematyka

- 27.05.2021  EGZAMIN KLAS VIII - język angielski

- 4 pierwsze dni po ogłoszeniu kwarantanny dla całej szkoły, a w przypadku braku zachorowań 22-24 czerwca 2021

- 03.06.2021 - piątek po Bożym Ciele