MULTIMEDIA

DZIENNIK ELEKTORNICZNY

Reklama

Sprawdź jakość powietrza w Nowym Targu

Reklama

BIP

Reklama

Lokalny Animator Sportu

Reklama

Użytkownicy online

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 
Biuletyn Informacji Publicznej
poniedziałek, 22 maja 2017 00:00

 

 

Informacje o jednostce


Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu

Miasto: Nowy Targ

Powiat: nowotarski

Województwo: małopolskie

Organ prowadzący: Gmina Miasto Nowy Targ

 

Adres:

Szkoła Podstawowa nr 2

Aleja Mikołaja Kopernika 28

34-400 Nowy Targ

 

Kontakt:

tel/fax: 18 266 27 97

e-mail sekretariat: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

e-mail dyrekcja: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.sp2.nowytarg.pl

 

REGON:

 

Status prawny


 

  1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Targu jest placówka publiczną.
  2. Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Nowy Targ.

 

Struktura organizacyjna - pracownicy


 

Dyrektor szkoły - mgr Danuta Pyzowska - Foryt

Nauczyciele - lista

Pracownicy szkoły - lista 2019/2020

 

Akty prawne


Statut szkoły

Dokumenty szkolne

 

Zamówienia publiczne i ogłoszenia


Zamówienia publiczne

 

Rekrutacja pracowników


VACAT - praca dla asystenta romskiego (na rok szkolny 2020/2021)

 

Klauzula informacyjna


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Kopernika w Nowym Targu ( al. Mikołaja Kopernika 28, 34-400 Nowy Targ, numer telefonu 18 266 27 96).

1. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Wiesław Kowalski

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Pani Iwona Bizub nie pełni już funkcji ABI w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Targu

 

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny


Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej jako „RODO” informuję, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. M. Kopernika w Nowym Targu al. M. Kopernika 28.

2) Z inspektorem ochrony danych jest Wiesław Kowalski, z którym  można się skontaktować poprzez adres e-mail: inspektor@cbi24pl., we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

3) Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie szkoły  i obejmuje:

- monitoring wizyjny: wejścia do budynków, ciągi komunikacyjne, boisko szkolne i przyległy plac zabaw.

4) Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku. Monitoring dostępu rejestruje wejścia i wyjścia osób upoważnionych.

5) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

6) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

7) Dane osobowe przechowywane są przez okres 7 dni.

8) Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo:

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

- sprostowania (poprawiania) swoich danych;

- do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

- do ograniczenia przetwarzania danych;

- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

- do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych w sposób wskazany powyżej.

9) Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

10) Na terenie szkoły znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany.

 

Sprawozdanie finansowe


Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Targu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu pod następującym linkiem 
http://www.zoesip.nowytarg.pl/sprawozdania-finansowe

Redakcja Biuletynu


Joanna Sięka - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.