Szukaj
25 maja 2024 19:03

Kalendarium 2023/2024

Kalendarium na rok szkolny 2023/2024

Informacje organizacyjne

I półrocze 

od 4 września 2023r. do 26 stycznia 2024r. (ok. 18 pełnych tygodni)

  II półrocze

od 29 stycznia 2024r. do 21 czerwca 2024 r.(ok. 16 pełnych tygodni), w tym półroczu są 2 tygodnie ferii

Dni ustawowo wolne od zajęć

Wszystkich Świętych – 1 listopada 2023 r. – środa
Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2023r. – sobota

Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2023 r.- poniedziałek, wtorek

Nowy Rok – 1 stycznia 2024 r. – poniedziałek
Święto Trzech Króli- 6 stycznia 2024r. – sobota

Poniedziałek Wielkanocny – 1 kwietnia 2024 r.- poniedziałek

Święto Pracy – 1 maja 2024 r. – środa

Święto Narodowe Trzeciego Maja– 3 maja 2024 r.- piątek

Boże Ciało –30 maja 2024 r.- czwartek

Zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2024 r.- piątek

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych wyznaczone przez dyrektora szkoły, po konsultacji z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim 

  2 listopada 2023- czwartek (dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych)
  3 listopada 2023- piątek (dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych)
  2 maj 2024 – wtorek (dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych)
 7 maj 2024 – wtorek (dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych z
zajęciami opiekuńczymi – z uwagi na Święto Patrona Szkoły)
 1 maja 2024- piątek (po Bożym Ciele) (dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych)
14, 15, 16 maj 2024- wtorek, środa, czwartek – Egzaminy uczniów klas ósmych ( Dzień wolny tylko dla uczniów klas 1-7)
 

Godziny dostępności dla ucznia lub rodzica

Rada pedagogiczna ustaliła w miesiącu jedną wspólną godzinę dostępności dla ucznia i rodzica: jest to każda pierwsza środa miesiąca w godzinach 15:30-16:30.

Pierwsze środy miesięcy to w 2023: 6.09, 4.10, 8.11, 6.12 oraz w 2024 :10.01, 7.02, 6.03, 10.03, 10.04, 8.05, 5.06.

W pozostałych tygodniach każdy nauczyciel przedstawi godzinę swojej dostępności – informacja przedstawiona będzie na wywiadówkach i w dzienniku oraz na stronie szkoły

Kalendarium szkolne

Termin

Zadanie

Rok 2023

 

 

 

 

 

4 IX

Rozpoczęcie roku szkolnego – akademie szkolne 8:00- kl.8,7

9:00- kl.6,5,4

10:00- kl. 3,2

11:00- kl. 1 i oddział przedszkolny

16:00 Uroczysta Msza święta w Kościele NSPJ

6 IX

Zebranie Rady Pedagogicznej

13 IX

Kl. 1-3

godz. 16:00,

Zebrania z rodzicami, w tym zebranie z rodzicami uczniów klas 8 w celu przekazania im ważnych informacji związanych z egzaminem ósmoklasisty oraz rozdania deklaracji wyboru języka obcego – załącznik nr 3a.

Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 2 października

   

 

Klasy 4-8 godz. 17:30

oraz godz.17:00

spotkanie z rodzicami uczniów klas 4a i 4b na jadalni w celu

zapoznania z programem WDŻ

2023 r., pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty (załącznik 3a)

Do 21 XI zostaną przekazane rodzicom uczniów klas 8 wskazane przez RP warunki i formy egzaminu klas 8 (pisemnie), następnie rodzice w ciągu 3 dni roboczych potwierdzają informację podpisem (zwrot dokumentów 14-18 września 2023 r.)

20 IX godzina 17:00

Zebranie trójek klasowych w celu wybrania składu Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024

 

 

 

 

 

nie później niż do 16 X

Dostarczenie dyrektorowi opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej

ucznia klasy 8 i/ lub zaświadczenia o stanie zdrowia mogącym nieć wpływ na egzamin ósmoklasisty.

Opinia, o której mowa w pkt 3.4.9., może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej (§ 3 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1.1.11)

Dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia ucznia ( o którym mówi pkt.3,4.6d ) w sprawie dostosowania formy lub warunków

przeprowadzenia Egzaminu Ósmoklasisty do potrzeb zdrowotnych W

przypadkach losowych dokumenty, o których mowa w pkt 3.4.7., 3.4.8. oraz 3.4.9., mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po ich otrzymaniu

IX- X 2023 r.

Trening ewakuacji

9-14 X

Wybory do Samorządu uczniowskiego

Do dnia 2 X

Złożenie przez rodziców uczniów klas 8 deklaracji wskazującej język nowożytny zdawany na egzaminie klas 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do 16 X

Przyjęcie od rodziców uczniów zaświadczeń o stanie zdrowia oraz opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz złożenie ich do sekretariatu szkoły. W przypadkach losowych po uzyskaniu takich zaświadczeń w terminie późniejszym rodzic składa je niezwłocznie po ich otrzymaniu.

W przypadku uczniów korzystających z dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty nieujętych w komunikacie o dostosowaniach uzgodnienia dotyczące dokładnego zakresu tych dostosowań pomiędzy dyrektorem szkoły (po uzgodnieniu z radą pedagogiczną) a dyrektorem okręgowej komisji egzaminacyjnej powinny nastąpić nie później niż do 16 listopada 2023 r. Uzgodnienia odbywają się w formie pisemnej.

Jeżeli konieczność przyznania dostosowań, o których mowa powyżej, nastąpi po 16 listopada 2023 r., stosowne uzgodnienia muszą zostać przeprowadzone niezwłocznie po uzyskaniu przez dyrektora szkoły informacji o potrzebie

takich dostosowań.

16 X

Szkolne obchody Dnia Papieskiego

13 X

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej – akademia

20 X

Ślubowanie klas pierwszych

Do 21 X

Poinformowanie na piśmie rodziców uczniów o przyznanych przez RP dostosowaniach .

Do 24 XI

Zebranie od rodziców oświadczeń o korzystaniu albo niekorzystaniu z dostosowań wskazanych przez RP – dokumentacja podpisana przez rodziców składana jest w sekretariacie .

 

 

 

 

 

 

 

14 -24 XI

Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami może wystąpić do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o zwolnienie

ucznia z egzaminu ósmoklasisty. Rodzic musi złożyć taki wniosek nie później niż do 24 listopada 2023.

Złożenie przez rodziców uczniów klas 8 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze wzg. na niepełnosprawności sprzężone inne niż

wymienione w informacji CKE uprawniające do zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty

9 XI

VIII Szkolny Koncert śpiewania pieśni patriotycznych

10 XI

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości –

22 XI

Zebrania z rodzicami

6 XII

Mikołajki szkolne – organizacja indywidualna przez klasy

  

22 XII

Jasełka szkolne/ Wigilia szkolna klas

23XII 2023– 1 I 2024

Zimowa przerwa świąteczna

Rok 2024

 

10 I

Wystawianie ocen śródrocznych

 

do 10 I

Poinformowanie rodziców o przewidywanej negatywnej cenie z przedmiotów edukacyjnych i/ lub nieodpowiedniej /nagannej ocenie z zachowania ucznia na półrocze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 I- 11 I

Rodzice /prawni opiekunowie lub w uzasadnionej sytuacji wychowawca klasy

/pedagog szkolny , mogą złożyć pisemny wniosek do dyrektora o śródroczny egzamin klasyfikacyjny. Na wniosku wychowawca klasy potwierdza ilość

godzin nieobecności usprawiedliwionych lub nieusprawiedliwionych.

Składanie do dyrektora przez rodziców wniosku o wyznaczenie egzaminu klasyfikacyjnego w celu uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej, w następujących przypadkach:

·         z uwagi brak możliwości klasyfikacji, jeżeli nie ma podstaw do

śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na co

najmniej połowie ilości zajęć edukacyjnych, przeznaczonych na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Rodzice /prawni opiekunowie lub w

uzasadnionej sytuacji wychowawca klasy /pedagog szkolny , mogą złożyć pisemny wniosek do dyrektora o egzamin klasyfikacyjny. Na wniosku

wychowawca klasy potwierdza ilość godzin nieobecności usprawiedliwionych lub nieusprawiedliwionych.

A także :

·         dla uczniów realizujących indywidualny tok nauczania

·         dla uczniów spełniających obowiązek nauki poza szkołą

·         dla uczniów zmieniających klasę , gdy a dany przedmiot nie był realizowany lub konieczne jest wyrównanie różnic programowych

dla uczniów zmieniający szkołę a w poprzedniej szkole dany przedmiot nie

 

 

był realizowany lub konieczne jest wyrównanie różnic programowych

25/26 I

VIII Szkolne Śpiewanie Kolęd i Pastorałek- impreza integracyjna, jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli

 

15-23 I

Egzaminy klasyfikacyjne w celu uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej – indywidualne terminy ustala dyrektor z uwzględnieniem możliwości

ustalenia terminów indywidualnych w okresie wcześniejszym

24 I

Rada Klasyfikacyjna

25-26 I

Szkolne uroczystości związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka

31 I

Zebranie z rodzicami

12 II- 25 II

Ferie zimowe

 

6-10 II

Zgłaszanie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły do klas I i oddziałów przedszkolnych, przyjmowanie podań o przyjęcie do szkoły na potrzeby

rekrutacji – termin może ulec zmianie w związku z przepisami rekrutacyjnymi

Wg ustaleń z parafią

Rekolekcje szkolne

27 III

Akademia Wielkanocna

 

28 III-2 IV

Wiosenna przerwa świąteczna

10 IV

Zebranie z rodzicami

30 IV

Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

V/VI

Pielgrzymka klas ósmych do Ludźmierza

24 IV

Zebranie Rady pedagogicznej- szkolenie zespołów nadzorujących egzamin klas 8

1 V

Święto Pracy- dzień wolny

7 V

Święto Patrona Szkoły- szkolny pokaz talentów- FESTYN ZDROWIA

24 V

Szkolne uroczystości związane z Dniem Matki

21 V

Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych oraz nieodpowiednich i nagannych z zachowania

31 V

Dzień Dziecka- wychowawcy organizują indywidualnie

5 VI

Wystawianie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych

5 VI -11VI

Możliwość ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana zgodnie z przepisami prawa szkolnego

12 VI lub 14VI

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

 

19 VI

Szkolne uroczystości związane z Dniem Ojca

 

 

 

 

 

 

 

 

12 VI

Składanie do dyrektora przez rodziców wniosku o wyznaczenie egzaminu klasyfikacyjnego w celu uzyskania rocznej oceny klasyfikacyjnej, w

następujących przypadkach:

·         z uwagi brak możliwości klasyfikacji, jeżeli nie ma podstaw do rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na co najmniej

połowie ilości zajęć edukacyjnych, przeznaczonych na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Rodzice /prawni opiekunowie lub w

uzasadnionej sytuacji wychowawca klasy /pedagog szkolny, mogą złożyć pisemny wniosek do dyrektora o egzamin klasyfikacyjny. Na wniosku

wychowawca klasy potwierdza ilość godzin nieobecności usprawiedliwionych lub nieusprawiedliwionych

·         dla uczniów realizujących indywidualny tok nauczania

·         dla uczniów spełniających obowiązek nauki poza szkołą

·         dla uczniów zmieniających klasę, gdy dany przedmiot nie był realizowany lub konieczne jest wyrównanie różnic programowych

·         dla uczniów zmieniający szkołę a w poprzedniej szkole dany przedmiot nie był realizowany lub konieczne jest wyrównanie różnic programowych

5-12VI

Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych – indywidualne terminy wyznacza dyrektor

 

21 VI

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego – akademia

28 VI

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

21 VIII

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

  1. Harmonogram badania wyników nauczania i konkursów.

 

J. angielskiego w klasie VII

IV/V 2024- diagnoza – bez ocen dla ucznia

Język polski w klasie VII

XI 2023- diagnoza – bez ocen dla ucznia

Język polski w klasie IV

X/XI 2023 – diagnoza wstępna – bez ocen dla ucznia

Matematyka w klasie IV

IX/X 2023 -diagnoza wstępna- bez ocen dla ucznia

Matematyka w klasie VII

V 2024- diagnoza – bez ocen dla ucznia

 Informatyka w klasie V

III 2024- diagnoza – bez ocen dla ucznia

Egzamin próbny dla klas VIII 
 

ęzyk polski – XI 2023, I-II 2024
matematyka-XI 2023, I-II 2024
język angielski- XI 2023, I-II 2024

 dodatkowo:

 

Klasy  I

28/29 V 2024- wtorek/środa

Klasy  II

30/31 V 2024 – czwartek/piątek

Klasy III TUT 2024

wg terminów ustalonych przez ośrodek badawczy TUT

Konkursy przedmiotowe i tematyczne dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego organizuje się w roku szkolnym
2023/2024 zgodnie z terminarzem podanym przez KO Kraków do 30 września 2023 r

konkurs

Małopolski Konkurs Języka Polskiego

Małopolski Konkurs Matematyczny

Małopolski Konkurs Chemiczny

Małopolski Konkurs  z Fizyki

Małopolski Konkurs Historyczny

Małopolski Konkurs Biologiczny

Małopolski Konkurs Geograficzny

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego

Małopolski Konkurs Języka  Niemieckiego

Małopolski Konkurs Języka  Francuskiego

Małopolski Konkurs Języka  Hiszpańskiego

Małopolski Konkurs Informatyczny

 

Harmonogram konkursów tematycznych dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2023/2024

konkurs

“Konkurs Tematyczny „Akcja Burza. Armia Krajowa w
walce o niepodległość przeciw dwóm totalitaryzmom” dla
uczniów szkół podstawowych województwa
małopolskiego w roku szkolnym 2023/2024

„Z dobrą Nowiną przez życie- Ewangelia wg Św.
Mateusza”

 

Uwaga! Ważna informacja : Uprawnienia laureatów i finalistów małopolskich konkursów tematycznych organizowanych przez
Małopolskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych
W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych za uzyskanie w konkursie tematycznym o zasięgu wojewódzkim:
• dwóch lub więcej tytułów laureata – przyznaje się 7 punktów,
• dwóch lub więcej tytułów finalisty – przyznaje się 5 punktów,
• jednego tytułu laureata – przyznaje się 5 punktów,
• jednego tytułu finalisty – przyznaje się 3 punkty.
• Laureat konkursu. przedmiotowego jest zwolniony z egz. j.polskiego,. j.obcego , matematyki- dotyczy to tez laureatów, którzy uzyskali
tytuł finalisty w latach 2018/19,2019/20,2020/21, 2021/22
a FINALISTA :
• dwóch lub więcej tytułów finalisty- przyznaje się 10 punktów,
• jednego tytułu finalisty – przyznaje się 7 punktów
• dotyczy to tez finalistów, którzy uzyskali tytuł finalisty w latach 2018/19,2019/20,2020/21, 2021/22
• W przypadku gdy uczeń ma więcej niż jeden tytuł finalisty z tego samego konkursu przedmiotowego (ten sam zakres wiedzy), przyznaje
się jednorazowo 7 punktów

 

 

Bardzo serdecznie zachęcamy uczniów do brania udziału w konkursach!

 

Skip to content